LOGO_Barsaigon

Du So

20/04/2015
Yusuf

Du Sô (Yusuf) – tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cộng tác với Carmen Bar từ những ngày đầu tiên thành lập, năm 2000.


Y Thanh Quang Vĩnh
Y Thanh
Quang Vĩnh
NHẬN BẢN TIN
Mạng xã hội
© copyright 2015 - carmenbarsaigon.com.vn
logo